STATUT

STATUT

 
   


Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011 – ZDru-1-UPB2) je skupščina Nogometnega Kluba Vrhnika, na zasedanju dne 27. 12. 2022, sprejela

STATUT NOGOMETNEGA KLUBA VRHNIKA

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

NOGOMETNI KLUB VRHNIKA (v nadaljevanju besedila: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje igralcev in ljubiteljev nogometa in drugih športov, ki združuje članstvo, z namenom izvajanja in razvijanja športnih programov, predvsem na področju tekmovalnega in ljubiteljskega igranja nogometa.

 1. člen

Društvo je član Nogometne zveze Slovenije, Medobčinske nogometne zveze Ljubljana in Športne zveze Vrhnika. Sodeluje s krajevnimi, občinskimi, državnimi ter drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini in se lahko vanje tudi včlani.

 1. člen

S tem statutom se določa:

 • ime in sedež društva,
 • namen in cilje delovanja društva,
 • dejavnost oziroma naloge društva,
 • pogoje in način včlanjevanja v društvo ter prenehanje članstva v društvu,
 • organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,
 • sestavo organov društva, način imenovanja in razrešitve članov organov ter njihovo mandatno dobo,
 • pravice in dolžnosti članov ter organov društva,
 • zastopanje društva,
 • način upravljanja društva,
 • financiranje društva in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru,
 • način zagotavljanja javnosti dela društva ter
 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta društva.

STATUSNE DOLOČBE

 1. člen

Ime društva je NOGOMETNI KLUB VRHNIKA. Sedež društva je na Tržaški cesti 9, 1360 Vrhnika.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopnik društva je predsednik, v njegovi odsotnosti društvo predstavlja in zastopa podpredsednik.

 1. člen

Za izdelavo in uporabo znaka in žiga društva je odgovoren upravni odbor društva (v nadaljevanju UO).

 1. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.
Društvo svoje člane in javnost obvešča ter s tem zagotavlja javnost na naslednje načine:

 • preko spletne strani društva ter po potrebi tudi preko drugih elektronskih medijev,
 • s seznanitvijo članov na rednih sejah skupščine,
 • z objavo letnih poročil skladno z zakonom (spletna stran AJPES).

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva, v času njegove odsotnosti pa podpredsednik.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 1. člen

Namen društva je spodbujati športno dejavnost, predvsem nogomet v vseh pojavnih oblikah in ga organizirano izvajati ter na ta način spodbuditi zanimanje mladih za ta šport. V zvezi s tem je osnovni namen društva vzgoja mladih igralcev in zagotovitev ustreznih pogojev za njihov kvalitetni razvoj na področju nogometne igre. Namen društva je tudi gojiti nogometno igro kot prostovoljno športno dejavnost.

Cilji društva so:

 • športna vzgoja (nogometna) otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (nogomet),
 • razvoj in delovanje nogometne šole,
 • organizacija rekreativnega in tekmovalnega nogometa,
 • množična športno rekreativna in tekmovalna dejavnost (kakovostni in vrhunski šport) na področju nogometa,
 • strokovno organiziranje ter vodenje dejavnosti vsake selekcije od začetnikov do tekmovalcev članskih ekip, na podlagi izkušenj in modernih usmeritev v nogometu,
 • zagotovitev oziroma pridobitev potrebnih materialnih in tehničnih sredstev za uspešno delovanje vseh selekcij oz. kategorij,
 • kandidiranje za in organiziranje športnih prireditev,
 • povezovanje s profesionalnimi moštvi,
 • razvoj in popularizacija nogometne igre v vseh pojavnih oblikah,
 • šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (sodnikov, trenerjev),
 • razvijanje množičnosti nogometa,
 • sodelovanje s sorodnimi društvi in klubi doma in v mednarodnem prostoru,
 • sodelovanje na športnih prireditvah,
 • spoštovanje in uveljavljanje načel fair playa,
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva,
 • razvijanje prijateljskih odnosov med člani ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji društva uresničujejo v polni meri,
 • skrb za uveljavljanje vseh selekcij društva v domačem in mednarodnem prostoru in
 • izvajanje drugih športnih programov, ki so v interesu društva.
 1. člen

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti. Nepridobitne dejavnosti, ki jih društvo izvaja za svoje člane so:

 • organiziranje vseh selekcij, od najmlajših do tekmovalcev v članskih ekipah, njihovo treniranje ter nastopanje na ustreznih tekmovanjih, organiziranje in izvajanje nogometa kot vrhunske športne panoge kakor tudi športne rekreacije,
 • pospeševanje in razvijanje množičnosti nogometa s posebnim poudarkom na najmlajših selekcijah,
 • organiziranje treningov in priprav za člane društva,
 • organiziranje strokovnega vodenja treningov in strokovnega usposabljanja članov v obliki seminarjev, tečajev, predavanj,
 • udeležba na športnih tekmovanjih, turnirjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo sorodna društva in organizacije,
 • nabava in vzdrževanje športne opreme, rekvizitov, ki so last društva,
 • organiziranje izletov, pohodov, srečanj za člane društva,
 • zagotavljanje prostorskih in infrastrukturnih pogojev,
 • zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj, nagrad in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na društvo,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva,
 • seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva.

Društvo lahko za namen pridobivanja sredstev za financiranje svojih nalog oziroma za uresničevanje namena in ciljev društva kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva, pri čemer se lahko opravlja v okviru sledečih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008,V2):

C 18.130 Priprava za tisk in objavo;
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
G 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo;
G 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo;
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;
I 56.104 Začasni gostinski obrati;
I 56.300 Strežba pijač;
J 58.110 Izdajanje knjig;
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
J 58.190 Drugo založništvo;
J 59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj;
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj;
J 59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj;
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov;
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij;
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
M 74.200 Fotografska dejavnost;
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem ali zakup;
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme ali računalniških naprav v najem ali zakup;
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj;
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti;
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;
R 93.110 Obratovanje športnih objektov;
R 93.120 Dejavnost športnih klubov;
R 93.190 Druge športne dejavnosti.

Društvo lahko za doseganje namena in ciljev društva na podlagi odločitve UO in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ustanovi (ali kasneje likvidira) gospodarsko družbo, ki jo registrira pri pristojnem sodišču.

ČLANSTVO

 1. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba. Vsak, ki želi postati član društva, v ta namen podpiše pristopno izjavo s katero se potrdi strinjanje s statutom društva in plača članarino.

Oseba postane član društva s potrditvijo UO v 90 dneh, kar se vnese v zapisnik (član). O članstvu se vodi evidenca.

V društvu volijo, so lahko izvoljeni ali imenovani le polnoletni člani društva, ki so zase izpolnili pristopno izjavo, tekoče plačali članarino in njihovo članstvo potrdi UO. Člani se vodijo v posebni evidenci.

V klubu sodelujejo tudi podporni člani, ki lahko sodelujejo pri športnih in drugih aktivnostih društva. Podporni člani nimajo volilne pravice, ne morejo biti imenovani za predstavnike društva in ne morejo voliti. Članarino za podporne člane določi UO.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 15. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

 1. člen

Pravice članov so:

 • da sodelujejo na skupščini,
 • da volijo in so izvoljeni ali imenovani v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu društva, neposredno s pobudami, ali posredno, preko predstavnikov v organih društva,
 • da so seznanjeni s programom društva ter letnim poročilom o poslovanju društva,
 • da glede na dosežene rezultate sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih doma in tujini,
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene tekmovalne uspehe.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino in druge materialne obveznosti do društva, povezane z uresničevanjem namenov zaradi katerih je društvo ustanovljeno, ki jih določi UO in sicer v roku, ki ga ta določi,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • da sodelujejo na tekmovanjih, za katera so glede na svoje rezultate izbrani,
 • da varujejo ugled društva,
 • da volijo in opravljajo funkcije, za katere so bili izvoljeni ali imenovani v organ društva (velja za člane z glasovalno pravico),
 • da redno spremljajo objave na spletni strani društva in
 • skrbijo za urejenost okolice igrišč in spremljajočih objektov.

Mladoletni člani v starosti do 18 let in člani, ki nimajo poslovne sposobnosti svoje pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva v društvu, uresničujejo preko zakonitih zastopnikov (sodelovanje na zborih članstva, posredovanje predlogov, pobud, ipd.), vendar nimajo pravice glasovanja, ravno tako ne morejo voliti, niti biti voljeni ali imenovani v organe društva.

 1. člen

Člani društva plačujejo članarino enkrat letno (najkasneje do 31. januarja) v tekočem koledarskem letu v višini, ki jo določi UO društva najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto. UO društva lahko določi različno višino članarine za posamezne skupine članov društva (npr. mladoletni člani, podporni člani, ipd.). Sklep UO o višini članarine se objavi na internetni strani društva.

Če član društva pravočasno ne poravna članarine ali drugih materialnih obveznosti do društva, mu društvo izreče opomin ter mu postavi rok za plačilo zapadlih obveznosti. Če član društva obveznosti ne poravna po izrečenem opominu, mu po izteku roka za plačilo, določenega v opominu, njegovo članstvo avtomatično preneha.

 1. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • z izključitvijo;
 • z avtomatičnim prenehanjem skladno s prejšnjim členom;
 • s prenehanjem društva;
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar UO poda pisno izjavo o izstopu.

O prenehanju članstva v društvu zaradi izključitve odloča disciplinska komisija s sklepom. Član se izključi iz društva, če grobo krši pravila društva in če zavestno ravna proti interesom ter sklepom organov društva. Disciplinska komisija mora člana pred uvedbo postopka izključitve obvestiti o razlogih za začetek postopka ter ga pisno pozvati, naj se v roku, ki ne sme biti krajši od tri dni, izjasni o okoliščinah, povezanih z razlogom za izključitev. Disciplinska komisija mora članu svoj obrazložen sklep o izključitvi poslati pisno s priporočeno pošiljko. Na sklep disciplinske komisije o izključitvi člana ima član pravico do pritožbe na UO društva v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev UO društva je dokončna. Učinki izključitve nastopijo z dnem dokončnosti slepa, s katerim je izrečen tak ukrep.

Določbe tega člena ne vplivajo na postopek opominjanja ter avtomatične izključitve člana iz društva zaradi neplačila članarine ali drugih obveznosti.

 1. člen

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delovanje društva. Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspešno delovanje društva. Naziv častnega člana podeljuje skupščina društva na predlog UO.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 1. člen

Organi društva so:

 • skupščina;
 • upravni odbor;
 • nadzorni odbor;
 • disciplinska komisija.

V društvu lahko delujejo tudi osebe s posebnimi zadolžitvami, ki niso nujno člani društva.

Vsi organi kot tudi osebe s posebnimi zadolžitvami so razrešeni po istem postopku, kakor so voljeni oziroma imenovani. V primeru prenehanja članstva avtomatično ugasne tudi funkcija v organih društva.

SKUPŠČINA

 1. člen

Najvišji organ društva je skupščina. Na skupščini se volijo UO in nadzorni odbor, lahko pa tudi druge komisije in odbori, če tako predlaga UO društva.

 1. člen

Skupščina društva je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje UO praviloma enkrat letno. Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo lahko le UO ali vsaj 1/2 članov društva z glasovalno pravico, vendar morajo o tem seznaniti UO vsaj mesec dni pred sklicem. Izredna skupščina odloča samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana. Gradivo in dnevni red izredne skupščine mora pripraviti predlagatelj.

 1. člen

S sklicem in dnevnim redom skupščine morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 7 dni pred dnem, za katerega je sklicana. Skupščina društva sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov skupščine z glasovalno pravico. Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica članov društva z glasovalno pravico. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je skupščina društva sklepčna, če je navzoča najmanj 1/5 vseh članov društva z glasovalno pravico. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno preloži za 15 minut, potem je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj toliko članov z glasovalno pravico, kot jih šteje UO. Glasovanje na skupščini društva je praviloma javno, razen če se skupščina ne odloči drugače. Kadar se sprejemajo odločitve o spremembah lastništva, delovanja, imena, vsebine društva, sestave vodstva in organov, so odločitve sprejete, kadar je zanje glasovalo najmanj 2/3 navzočih članov društva z glasovalno pravico.

 1. člen

Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot so predstavniki drugih organizacij, predstavniki državnih organov in občani, vendar ne morejo glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina društva.

 1. člen

Skupščino odpre predsednik UO in jo vodi, dokler skupščina društva ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina društva izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. Pred začetkom skupščine predsednik preveri sklepčnost, nanjo pa pazi tudi ves čas zasedanja skupščine. Delovanje skupščine se lahko določi s poslovnikom.

 1. člen

Pristojnosti skupščine so, da:

 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut ter druge akte društva in sprejme poslovnik o svojem delu;
 • razpravlja o poročilih UO ter nadzornega odbora;
 • imenuje in razrešuje predsednika in člane UO in člane nadzornega odbora;
 • odloča o prodaji nepremičnin;
 • odloča o statusnih spremembah društva;
 • odloča o ustanovitvi zveze društev in
 • odloča o prenehanju delovanja društva.

O delu skupščine društva se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overitelja zapisnika. Skupščina lahko poteka tudi z uporabo sodobnih komunikacijskih kanalov (videokonferenca).

UPRAVNI ODBOR

 1. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, strokovno tehnične in administrativne naloge ter vodi delo društva med dvema skupščinama društva po programu in sklepih sprejetih na skupščini društva. UO je za svoje delo odgovoren skupščini društva. UO šteje najmanj 5 in največ 10 članov. Sestavljajo ga:

 • predsednik,
 • podpredsednik in
 • člani, ki zagotavljajo ustrezno zastopanost različnih področij dela v društvu.

UO se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na dva meseca. Mandatna doba članov UO je 4 leta.

UO lahko zaradi neaktivnosti posameznih članov UO predlaga skupščini razrešitev članov in imenovanje novih članov UO.

 1. člen

Naloge in pristojnosti UO so, da:

 • odloča o višini članarine;
 • imenuje podpredsednika;
 • imenuje člane disciplinske komisije;
 • imenuje sekretarja in ostale operativne izvajalce nalog v društvu ter z njimi sklepa pogodbe in odloča o ustanovitvi komisij in teles za druge naloge;
 • pripravlja poročila in predloge ter sklicuje skupščino društva;
 • pripravlja predloge aktov društva;
 • sprejema akte društva, razen statuta in poslovnika o delu skupščine;
 • pripravlja in sprejme letni program dela in finančni načrt,
 • pripravlja zaključni račun;
 • vodi evidenco članov;
 • odloča o pritožbah zoper odločitve disciplinske komisije, ki se nanašajo na izključitve iz društva in druge odločitve;
 • skrbi za sredstva (premoženje) društva in njegovo materialno ter finančno poslovanje;
 • skrbi za športni in poslovni del delovanja ter razvoja društva;
 • skrbi za stike z javnostjo in institucijami ter vodi kadrovsko politiko društva;
 • odloča o nakupu nepremičnin,
 • odloča o vključitvah v druga društva in sorodne organizacije in skrbi za sodelovanje z drugimi društvi v RS in za mednarodno sodelovanje, in
 • odloča o drugih pomembnih zadevah in pobudah.
 1. člen

UO deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik UO.

UO je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov. Odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov. UO lahko za izvajanje posameznih nalog ali za spremljanje stanja na določenem ožjem strokovnem področju ustanovi sekcije ali projektne skupine, ki so organizirane po interesnem principu. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne UO.

 1. člen

Predsednik UO zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini.

Predsednik UO je hkrati tudi predsednik društva.

Predsednika UO izvoli skupščina društva za dobo 4 let in je lahko ponovno izvoljen.

Predsednik UO je pristojen za vodenje in odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili društva ter pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini društva in UO.

 1. člen

Podpredsednik UO nadomešča predsednika UO v času njegove odsotnosti ali zadržanosti. Podpredsednik UO je za svoje delo odgovoren skupščini društva in UO.

VII. NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh polnoletnih, opravilno sposobnih članov društva, ki jih izvoli skupščina društva za dobo 4 let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani UO. Člani nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah UO, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor spremlja delo UO in drugih organov društva ter izvaja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. O svojem delu nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini društva, kateri je tudi odgovoren. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov.

VIII. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 1. člen

Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe v skladu s tem statutom.

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije polnoletni, opravilno sposobni člani društva, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev posameznih članov ali organov društva. Disciplinsko komisijo imenuje UO društva za dobo štirih let.

Disciplinska komisija odloča o:

 • kršitve določb pravil društva;
 • nevestnem izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;
 • neizvrševanju sklepov organov društva;
 • dejanjih, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku (zaslišanju in pregledu materialnih dokazov) lahko izreče komisija, so naslednji:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev.

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na UO društva, kot drugostopenjski organ.

Disciplinska komisija je sklepčna, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov, če sta na seji prisotna dva člana, prevlada glas predsednika.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 1. člen

Viri dohodkov društva so:

 • članarina;
 • vadnina;
 • javna sredstva, dodeljena s strani državnih, občinskih in drugih organov;
 • darila in volila;
 • dotacije;
 • dohodki od marketinške dejavnosti društva in druge lastne dejavnosti (po standardni klasifikaciji potrjenih dejavnosti) in drugih virov;
 • sponzorska sredstva in
 • drugi dohodki.

Poleg navedenega, premoženje društva sestavljajo tudi vse njegove nepremične in premične stvari, ki so vpisane v inventurno knjigo društva ter materialne pravice.

Premično premoženje društvo lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa UO, nepremično premoženje lahko kupi društvo na podlagi sklepa UO, odtuji pa ga lahko le na podlagi sklepa skupščine. S premoženjem društva upravlja UO.

 1. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v teh pravilih.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Članu društva se lahko po sklepu UO izplača denarna nagrada, če njegovo delo v društvu bistveno presega obseg prostovoljnega dela drugih članov in finančno stanje društva to dopušča. Članu društva se po sklepu UO nadomestijo tudi materialni stroški, ki so mu nastali v zvezi z izvrševanjem konkretnih nalog, za katere ga je zadolžil UO.

 1. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik UO oz. v njegovi odsotnosti podpredsednik, po pooblastilu UO pa tudi druga oseba.

Odredbodajalec je predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Finančno in materialno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja ter v skladu s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju društva. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju pridobitne dejavnosti, mora društvo voditi in izkazovati ločeno.

 1. člen

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu s statutom, pravili društva, veljavno zakonodajo, predvsem z računovodskimi standardi za društva. Letno poročilo sprejme skupščina društva. Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

 1. člen

Finančno poslovanje društva se vodi preko transakcijskega računa. Finančno in materialno poslovanje društva vodijo sekretar in pooblaščeni član UO oziroma pooblaščeni računovodski servis, s katerim UO sklene pogodbo.

Evidenca finančnega poslovanja se vodi v blagajniški knjigi.

Pooblaščene osebe o finančnem materialnem stanju redno poročajo UO, za svoje delo so odgovorne UO.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva na podlagi odločitve UO, sicer pa na skupščini društva.

KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Društvo lahko preneha delovati:

 • s sklepom skupščine društva;
 • na podlagi sodne odločbe ali po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja društva se njegovo premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu, iz katerega so bila izplačana.

 1. člen

O sklepu skupščine društva, na podlagi katerega je društvo prenehalo delovati, mora predsednik UO v 15. dneh obvestiti pristojni upravni organ zaradi izbrisa iz registra.

 1. člen

Statut je sprejet na redni skupščini NOGOMETNEGA KLUBA VRHNIKA dne 27. 12. 2022 in začne veljati z dnem sprejema oziroma ko ga potrdi ustrezen državni organ. Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati dosedanji Statut Nogometnega Kluba Dren Vrhnika z dne 24. 1. 2017.

 1. člen

UO kluba mora vse pravilnike in akte kluba, ki jih sprejema na podlagi tega statuta, uskladiti z njegovimi določbami, najkasneje v roku 12 mesecev od sprejema statuta.

Vrhnika, 27. 12. 2022

Predsednik NK Vrhnika

Sponzorji


VBH Gradnje Avto Aktiv GORDEJA ZAVAROVALNICA SAVA LPP ŠPAN BOTER RcG Pleško cars Macron Geoportal Dvig
Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium